Privacyverklaring

Via de webwinkel www.brandio.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.Brandio BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevensworden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij viadeze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodigzijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken ingevallen waarin uw toestemming is vereist
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ookeisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, tecorrigeren of te verwijderen.

Brandio BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uitwelke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig telezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-07-2017 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnenpersoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door uworden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat zeaan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uwpersoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ookaan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Via www.brandio.nl kunt u een betaald abonnement afsluiten.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Contactformulieren nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/ofdiensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordtautomatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u onstoestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor devolledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op hetmoment zelf uw toestemming gevraagd.Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeldde navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt doorbijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevanteprivacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten deEU.Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze dienstenuw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben eenbewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten,tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tebeperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met dezewebsite zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige maniermet uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezenalvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdientaanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogtebent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uwpersoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Brandio BV
Miepgiesstraat, 44
3417CZ Montfoort
info@brandio.nl
31850656738